Onze nieuwtjes

17-7-2024

Vandaag een bijzonder moment voor Zouwe Zuivel. Voor het eerst beheren we een stuk natura 2000 terrein. In het gebied Uiterwaarden Lek maaien we dit grasland en voeren het maaisel af zodat de vegetatie in stand blijft en de bodem stikstofarm. Dit grasland kwalificeert als glanshaver- en vossenstaarthooiland. Om de vegetatie in stand te houden is minimaal tweemaal maaien en het maaisel afvoeren gewenst. Om het grasland verder te verschralen - en de biodiversiteit te bevorderen - is een tweede maaibeurt in het najaar het plan.


25-5-2024

Zouwe Zuivel is ook dit jaar weer actief in het beschermen van weidevogels. Achter dit schrikdraad nestelt een kievit. De koeien grazen er laconiek omheen.


30-4-2024

Zouwe Zuivel is geselecteerd voor de Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw (UMDL). Met dit project wil de provincie Utrecht melkveehouders ondersteunen en stimuleren naar meer natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Door middel van 15 kritische prestatie indicatoren (kpi’s) maken we inzichtelijk hoe ons bedrijf scoort op natuurinclusief boeren. Het gaat onder meer om kengetallen voor broeikasgasemissie, ammoniakuitstoot, aandeel kruidenrijk grasland, natuur en landschap en de levensduur van onze koeien.

Via kennisdeling met collega’s en experts worden we gestimuleerd om onze bedrijfsvoering te optimaliseren. Bijvoorbeeld door het verlagen van overtollig eiwit in de voeding van onze koeien. Of door minder kunstmest te gebruiken. Het UMDL beloont onze inspanning naarmate we hoger scoren op de kpi’s.
Meer weten over het UMDL? Ga dan naar: https://lnkd.in/eCn3rmyK


23-3-2024

Het voorjaar staat voor de deur. Dus de koeien van Zouwe Zuivel mogen weer lekker grazen in de wei. Goed voor de koe. Goed voor de aarde. En goed voor de samenstelling van de melk. Weidemelk bevat meer onverzadigde vetzuren, en dat is bevorderlijk voor onze gezondheid.


13-2-2024

Zouwe Zuivel is enorm vereerd met de nominatie voor agrarisch ondernemer 2024. Een prachtige waardering voor onze inspanningen om zuivel te maken met oog voor de koe, de aarde en de mens. Bekijk ons filmpje hier: https://lnkd.in/eckqv3ay


15-1-2024

Voor Zouwe Zuivel was 2023 het jaar van extensiveren. Dankzij een investering in extra grond en samenwerking met onze buren daalde het aantal dieren per hectare. We keken dan ook uit naar de effecten op onze kengetallen uit de Kringloopwijzer, die de milieuprestaties van melkveebedrijven in kaart brengt.
De inspanningen blijken niet voor niets: de ammoniakemissie per hectare daalde met 20% naar 41 kilo per hectare. Niet alleen door minder dieren per hectare overigens, ook doordat het eiwit in het rantsoen voor onze koeien daalde van 160 naar 155 gram ruw eiwit per kilo drogestof.
De emissie van CO2 daalde met 8% naar 919 gram CO2 (equivalent) per kilo meetmelk. Een betere benutting van het voer en minder emissie uit aanvoerbronnen zijn de belangrijkste verklaringen.
De extensivering leidde verder tot een lager stikstofbodemoverschot (154 kilo per hectare), wat positief uitpakt voor de kwaliteit van het grondwater en voor de biodiversiteit.


12-1-2024

Hoge gehalten vet en eiwit zijn niet alleen gunstig voor de voedingswaarde van onze Zouwe Zuivel. Ze gaan ook goed samen met een hoge levensduur van onze koeien.
Gisteren mochten wij tijdens een thema-avond uitleg geven waarom we via fokkerij de gehalten vet en eiwit willen verhogen. Ons streven is binnen de milieugebruiksruimte die er is een hoge opbrengst vet en eiwit te realiseren. De koe die daar in uitblinkt levert iets minder melk, maar gaat langer mee en is daarmee zowel duurzaam als efficiënt.


1-10-2023

Zouwe Zuivel liet afgelopen maand voor het eerst een aantal percelen inzaaien met kruidenrijk gras en luzerne. Goed voor de biodiversiteit, beter weerbaar tegen droogte en minder afhankelijk van kunstmest. Zo wil Zouwe Zuivel een bijdrage leveren aan verduurzaming van de landbouw. Kruidenrijk gras is bovendien een smakelijk gewas dat gezond is voor onze koeien.

 

6-9-2023

Zouwe Zuivel zet een volgende stap in het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Dit najaar maken we een start met het ecologisch schonen van onze sloten. Dat wil zeggen dat rekening wordt gehouden met de flora en fauna in de sloot. Een deel van de waterplanten mag in de sloot blijven staan en tijdens het schonen worden wortels zo min mogelijk beschadigd. Zo krijgen slootdieren de kans om te vluchten. Door het slootmateriaal niet in het talud maar op of over de insteek af te zetten is er minder uitspoeling van voedingsstoffen naar de sloot.


28-8-2023

Onze droge koeien - de koeien die genieten van hun zwangerschapsverlof- verdienen het om comfortabel te rusten en relaxen. Binnenkort verblijven de dames in deze nieuwe ligbedden. Een nieuw ontwerp met extra ruimte en flexibele afscheidingen.

14-8-2023

Afgelopen zaterdag waren we met een aantal dieren aanwezig op de jongveedag in Hoornaar. Een evenement waar een jury het exterieur van het dier beoordeelt en vergelijkt met dieren van collega veehouders. De competitie die er geleverd wordt is spannend en daagt ons uit om via fokkerij en selectie te werken aan een duurzame veestapel.
Het resultaat mocht er zijn: Eigje 463 behaalde de tweede plaats in de categorie oude pinken.


5-6-2023

In maart is Wageningen Livestock Research gestart met het meten van methaan op onze boerderij. De eerste resultaten zijn inmiddels zichtbaar. Heel mooi om te zien is hoe positief weidegang uitpakt voor de emissie van methaan. Vanaf de dag dat de koeien van Zouwe Zuivel konden grazen in de wei - 6 april - daalde de methaanconcentratie in de uitgeademde lucht aanzienlijk. Door koeien te weiden leveren veehouders een dienst aan het klimaat.


25-6-2023

Zouwe Zuivel heeft een nieuw speeltje in de stal. Met deze draaiende koeborstel genieten onze dieren van een welverdiende massage. Handig als je zelf overal niet bij kunt :)


10-5-2023

Zouwe Zuivel start dit jaar met agrarisch natuurbeheer. Door de slootkant niet te maaien geven we bloemen, vogels en insecten meer ruimte. Goed voor biodiversiteit en mooi voor het landschap.
Een ander voorbeeld van agrarisch natuurbeheer is het beschermen van weidevogels. Zouwe Zuivel liet vogelnestjes zoeken met een drone. Geweldig resultaat: 15 nestjes! Kivieten, eenden, meerkoeten, een fazant, tureluur, scholekster en de kleine plevier. Door de nesten te markeren beschermen we dit jonge leven in de polder.


25-4-2023

Vandaag nam Zouwe Zuivel een tweede melkrobot in gebruik. De koeien moesten even wennen aan zo'n blinkende extra melkhulp in hun stal, maar zullen snel profiteren van de extra capaciteit. Het maakt de beweiding van onze koeien eenvoudiger. Koeien kunnen dagelijks langer buiten lopen en hoeven minder lang te wachten op een melkbeurt.

Belangrijkste aanleiding voor deze ontwikkeling is de extensivering van onze boerderij. Met ingang van dit jaar is er meer landbouwgrond in gebruik. Daardoor reduceren we de emissie van stikstof in het achterland van de Zouweboezem. De extra melkopbrengst draagt bij aan de financiering van deze extensivering. 

6-4-2023

Eindelijk is het weideseizoen van 2023 gestart. Door een nat voorjaar bleef de draagkracht van het grasland lange tijd onvoldoende om onze koeien te laten grazen in de wei. Na een paar mooie dagen mochten de koeien het frisse lentegras weer proeven. Goed voor de koe, voor de boer en voor uw melk. Want de melk die van vers weidegras wordt gemaakt bevat meer onverzadigde vetzuren. Proost!

29-3-2023

Sinds kort meet onze melkrobot methaan in de adem van onze koeien. Zouwe Zuivel is één van de honderd melkveebedrijven waar Wageningen Livestock Research methaan meet in de melkrobot. Een slangetje dat in de voerbak hangt zuigt de lucht naar het kastje op de foto. Daar wordt van elke koe de concentratie methaan in de adem geregistreerd. 

Veeverbeteringscoöperatie CRV gebruikt deze data om fokwaarden te berekenen. Door verschillen tussen dochters van stier A naast dochters van stier B te leggen is het mogelijk om fokwaarden te berekenen. Zo is met de stierkeuze - met fokkerij - de methaanemissie van de melkveehouderij te verminderen. Nederland loopt hierin voorop. Zouwe Zuivel is verheugd hieraan een bijdrage te kunnen leveren.


23-3-2023

Deze week heeft onze accu een extra functie gekregen. Voortaan kunnen we uit het net energie inkopen en verkopen. Met name in de wintermaanden wanneer er weinig zonne-energie voor de accu overblijft, is dit een aantrekkelijke manier om de accu te benutten.
Het werkt als volgt: de prijs van energie fluctueert van uur tot uur. Door stroom te laden tijdens de goedkope uren en te ontladen wanneer de prijs hoog is, blijft er onder aan de streep een positief saldo over. Op deze manier verbreden we ons verdienmodel en is de investering in energie-opslag sneller terugverdiend.

 

21-2-2023

Onze koe Nelly 350 heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Haar totale levensproductie kwam onlangs boven de 100.000 kilogram melk uit. Dat lukt alleen de meest vitale en wilskrachtige koeien. Nelly kreeg in totaal 11 kalfjes en is 14 jaar oud. Ze is voor Zouwe Zuivel een voorbeeld van de duurzaamheid waar wij voor staan


7-2-2023

De accu waarmee we de energie uit onze zonnepanelen opslaan zorgde er het afgelopen jaar voor dat we ruim 14.000 kWh aan stroominkoop bespaarden. Ruim 64 procent van ons energieverbruik is nu afkomstig van de zonnepanelen. Twee jaar geleden was dat met hetzelfde aantal panelen nog 47 procent. Zo is Zouwe Zuivel steeds minder afhankelijk van fossiele energie. 

6-1-2023

Deze week ontvingen we bijzonder publiek op de boerderij. De bewoners van de Lexmondse noodopvang keken hun ogen uit en lieten zich de melk goed smaken.

26-11-2022

Afgelopen week was Zouwe Zuivel voor het eerst present op de wintersfeermarkt in Lexmond. Gezellig om de inwoners van het dorp te spreken en te laten proeven van ons nieuwe kaasassortiment. Ook de vloeibare zuivel viel letterlijk in de smaak. 

29-10-2022

Zouwe Zuivel vernieuwt de komende weken het kaasassortiment! Voortaan kunt u kaas kopen die gemaakt is met de duurzame melk van onze koeien. We starten met Leerdammer en jonge Goudse kaas. Later volgen belegen en oude kaas. Verder komen er speciaalkazen in het assortiment. Houd onze Facebookpagina in de gaten voor de laatste nieuwtjes.

12-10-2022

Afgelopen week kregen wij bezoek van twee inspecteurs van het stamboek voor Nederlandse koeien. Zij verklaarden onze Nelly 464 excellent. Wat zo veel betekent als uitmuntend in kenmerken als uier en beenwerk. Nelly is de eerste excellente koe die op ons bedrijf is geboren en een mooie bevestiging van ons streven naar een hoge levensduur.

19-9-2022

Afgelopen weekend vielen onze roodbonte koeien in de prijzen tijdens de fokveedag in Hoornaar. Een waanzinnig mooie erkenning voor de koers die we met Zouwe Zuivel willen volgen: duurzame laatrijpe koeien die de potentie hebben oud te kunnen worden. Naarmate koeien beschikken over bovengemiddeld sterk beenwerk, een sterke uier en een goede lichaamsbouw, krijgen ze de kans om oud te worden. Onze koeien passeren de grens van gemiddeld 9 jaar als ze met pensioen gaan. 

29-8-2022

Deze maand mocht Zouwe Zuivel de melk leveren en uitserveren tijdens een ontbijt op de Dorpsstraat in Lexmond. De Lexmonders sloten hiermee traditioneel de feestweek af. Waanzinnig leuk en belangrijk om zo rechtstreeks in contact te staan met de consument. We mochten veel positieve reacties ontvangen. De melk die over bleef kwam van pas als traktatie aan de bewoners van verzorgingshuis De Laakse Hof. Voor hen was de smaak van onbewerkte melk een herinnering aan vroeger, toen alle melk zo gedronken werd.

9-8-2022

Afgelopen maand besteedde weekblad Boerderij aandacht aan onze accu. We draaien inmiddels ruim een jaar met deze techniek om energie op te slaan. Ze energie die we overdag niet kwijt kunnen aan het net laden we op in de batterij. Zodra de zon achter de horizon verdwijnt neemt de accu de energievoorziening van de boerderij over. Zo melken we onze koeien ook 's nachts op hernieuwbare energie van de zon.

 

29-6-2022

Vandaag waren we even lokaal nieuws! De aanleiding liegt er niet om: stikstofplannen van het kabinet zorgen voor onzekerheid over de toekomst. Niettemin blijven we bij Zouwe Zuivel optimistisch. Want onze bedrijfsvoering is duurzaam, en waar mogelijk verleggen we onze grenzen. Dat deden we, dat doen we en dat blijven we doen.

 

1-6-2022

Vandaag is het Wereldmelkdag en wordt overal ter wereld het bestaan van melk toegejuicht als onderdeel van gezonde voeding. Melk en andere zuivelproducten leveren veel verschillende voedingsstoffen die ons lichaam dagelijks nodig heeft, zoals calcium, vitamine B12 en eiwitten, maar ook fosfor en kalium. In één glas melk zit 30% calcium, 25% vitamine B2, 35% vitamine B12 van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Melk van Zouwe Zuivel is daarnaast onbewerkt en dat geeft onze melk een natuurlijke en authentieke smaak. Heerlijk om zo te drinken, maar ook lekker om bijvoorbeeld custardvla mee te maken. Kijk hier voor een handig recept.


22-5-2022

Deze maand bestaat Zouwe Zuivel één jaar. We kijken terug op een inspirerende periode. Op het contact met u als klant. Op het neerzetten van ons verhaal, waarin een onbewerkt ambachtelijk product centraal staat. Rechtstreeks van de koe, zoals de natuur het bedoelt. Gezonder is het niet te krijgen. 
We gaan graag verder en laten u met plezier proeven van verse zuivel. Vertellen met passie over de wijze waarop de melk bij Zouwe Zuivel haar duurzame label verkrijgt. Meer weten? Kom gerust langs en proef het verschil.


11-4-2022

Zouwe Zuivel krijgt zelfs in België publiciteit vanwege de kansen die we zoeken in de opslag van duurzame energie. Zouwe Zuivel is het eerste Nederlandse melkveebedrijf met een compact, efficiënt accupakket van 40 kWh, dat de energie van zonnepanelen kan opslaan. De mogelijkheden van energieopslag en nieuwe technieken zoals het automatisch stroom in- en verkopen zijn enorm. Slim en efficiënt omgaan met stroom wordt de toekomst.

23-3-2022

Vandaag ontving Zouwe Zuivel de kleuterklassen van CBS de Rank uit Meerkerk. Een mooie gelegenheid om te verbinden met de samenleving rondom de mooie Zouweboezem.
De kinderen leerden wat koeien (en kalfjes) eten, hoe we ze verzorgen en waarom melk zo gezond is. De melkrobot was toch wel de meest spectaculaire bezienswaardigheid. Een knecht die nooit moe wordt :)

17-3-2022

Nog voordat de lente officieel begint lopen onze koeien dit jaar al buiten. Nooit eerder smulden de dames zo vroeg van het malse groen uit het achterland van de Zouweboezem. Een record waarmee we onze koeien, het landschap, milieu en onszelf een dienst bewijzen.

10-1-2022

De levensduur van onze koeien passeert de 9 jaar. Oude koeien zijn gunstig voor ons klimaat en voor de portemonnee. Hoe langer de koe mee gaat, des te lager drukt de footprint van haar opfok door in haar uiteindelijke levensproductie. 
Onze koeien gaan langer mee dan de gemiddelde koe dankzij een comfortabel ligbed in een ruime huisvesting, Dankzij een extra lang weideseizoen en dankzij selectie in de fokkerij op levensduur en hoge gehalten in plaats van veel liters melk per koe.

31-12-2021

In de donkere dagen rond kerst en nieuwjaar stralen we graag uit waar we voor staan. Zouwe Zuivel is verse melk rechtstreeks van de koe. Daar willen we ook in 2022 weer met veel plezier aan werken.  We wensen u een gezond en voorspoedig 2022.

30-11-2021

Vanaf vandaag werken we met een nieuwe pinterminal op onze zuivelautomaat. Voortaan kunt u uw kaas, vla, yoghurt of kefir ook afrekenen na het invoeren van uw pincode. Contactloos betalen blijft ook gewoon mogelijk.
Bij sommige betaalpassen werkt het contactloos betalen niet onbeperkt. Om veilig te betalen moet na bijvoorbeeld 5 transacties alsnog een pincode worden ingegeven. Voor ons was dat vervelend, maar nog meer voor u als klant, want onze automaat had deze functie niet. Tot vandaag dus. Wij wensen u veel betaalgemak, maar bovenal smakelijk eten!

23-10-2021

Deze maand ontving Zouwe Zuivel het nieuws dat de levensduur van onze koeien bijna 3 jaar boven het landelijk gemiddelde ligt. Daar zijn we enorm gelukkig mee. Dankzij de hoge levensduur van onze koeien produceren ze ruim 20.000 kilo melk meer dan de gemiddelde Nederlandse koe.
Koeien worden oud wanneer de huisvesting comfortabel is, de afstamming bestaat uit duurzame genetica en wanneer de verzorging niets te wensen over laat. 
Nieuwsgierig hoe wij dat doen? Kom gerust een kijkje nemen. Op zaterdagmorgen 10:00 staan de (stal)deuren voor u open.


28-8-2021

Volgende week bezoeken we de jongveekeuring in Hoornaar. De voorbereidingen zijn in volle gang. Kalfjes en pinken wassen, scheren, er mee leren lopen aan een halter. Het hoort er allemaal bij als deelnemer. Natuurlijk is het voor een groot deel hobby en een vorm van vrije tijdsbesteding. Tegelijkertijd is het fokken van sterke dieren die met hun exterieur hoge ogen gooien op een keuring, ook een vorm van werken aan een hoge levensduur. Aan duurzaamheid, waar Zouwe Zuivel voor staat.

10-8-2021

Onze accu is nu enkele maanden operationeel. Het effect is mooi zichtbaar in dit plaatje (links). Overdag laadt de accu op (extra vraag (blauwe kleur) midden op de dag). Afgelopen nacht nauwelijks grijze stroom ingekocht (klein rood vlakje).

13-7-2021

De levensduur van onze koeien passeerde het afgelopen kwartaal de grens van 8 jaar. Oude koeien zijn gunstig voor ons klimaat en voor de portemonnee. Hoe langer de koe mee gaat, des te lager drukt de footprint van haar opfok door in haar uiteindelijke levensproductie. En volwassen koeien zijn daarnaast productiever, dat is economisch aantrekkelijk.
Onze koeien gaan langer mee dan de gemiddelde koe dankzij een comfortabel ligbed in een ruime huisvesting, dankzij een extra lang weideseizoen en dankzij selectie in de fokkerij op levensduur en hoge gehalten in plaats van veel liters melk

5-7-2021

Vandaag tien jaar geleden deed de melkrobot zijn intrede op onze boerderij. Het betekende arbeidsverlichting voor de boer, meer keuzevrijheid en welzijnsbevordering voor de koe en meer flexibiliteit in ons privéleven.

De melkrobot melkt volledig automatisch en 24 uur per dag. Koeien bepalen zelf wanneer ze de robot bezoeken. Dat geeft de dieren meer vrijheid en vermindert de druk op de uier omdat de koe vaker per dag haar melk kwijt kan. Met de vorige melktechniek moesten we tweemaal daags handmatig het melkstel onder de koe aansluiten. Fysiek een forse klus die ons ritme en privéleven bepaalde, 365 dagen per jaar. De robot is dus fijn voor de koe en  voor de boer.

 

24-6-2021

Een mijlpaal voor onze boerderij: afgelopen week bereikte Nelly 317 een levensproductie van 100.000 kilogram melk. Als je dat in melkpakken bij elkaar zou zetten heb je een traject van zeven kilometer melkpakken van deze koe!
Nelly 317 is bij ons de eerste koe die deze prestatie heeft kunnen waarmaken. Ze werd geboren op 9 juli 2006 en is inmiddels een behoorlijk krasse tante. In totaal kreeg ze 11 keer een kalfje, waarvan er een aantal net zo productief zijn als hun moeder. Een levensproductie van 100.000 kilogram melk laat zien dat een koe duurzaam is en het zegt ook iets over de duurzaamheid van haar omgeving. Alleen als de verzorging, het comfort in de stal en de erfelijke aanleg van de koe goed voor elkaar zijn, kan een koe op een gezonde wijze zo veel melk geven. Wij zijn trots dat het haar is gelukt.

 

9-6-2021

Vandaag ontvingen wij de leerlingen van groep 2 van CBS Het Kompas! Leerzaam voor jong en oud om te ervaren waar melk vandaan komt en hoe het smaakt. Met Zouwe Zuivel willen we graag een brug slaan tussen landbouw en samenleving. Deze dag was een mooie manier om daar gestalte aan te geven.

Het programma bevatte negen onderdelen. Van kijken bij de jongste kalfjes tot de oudste koe van bijna 15 jaar. En van rondcrossen met traptrekkers tot het kleuren van echte Zouwe Zuivel kleurplaten. De melkrobot en de drinkautomaat waren de technische hoogtepunten en het proeven van de melk was de smaakmaker van de ochtend.

De boerderijdag werd afgesloten met een groepsfoto bij een echte koe. Voor de gelegenheid was ze gewassen en iedereen mocht voelen hoe zacht ze was.

 

1-6-2021

Vandaag is het ‘wereldmelkdag’ om extra aandacht te vestigen op melk als belangrijke en gezonde bron van voedsel voor miljoenen mensen wereldwijd. Deze dag is ingesteld door de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties (VN). Proost daarom op deze dag en kom een heerlijk flesje verse Zouwe Zuivel tappen 🥛

Melk en andere zuivelproducten leveren veel verschillende voedingsstoffen die ons lichaam dagelijks nodig heeft, zoals calcium, vitamine B12 en eiwitten, maar ook fosfor en kalium. In één glas melk zit 30% calcium, 25% vitamine B2, 35% vitamine B12 van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.


22-5-2021

Op veler verzoek kunt u vanaf vandaag bij ons ook terecht voor eieren. We verkopen scharreleieren mét ster, rechtstreeks van de boerderij. Ideaal voor de bakkers onder ons; u kunt voortaan bij ons boter, melk en eieren afhalen, ook als de supermarkt al dicht is.

 

12-5-2021

Zouwe Zuivel levert in Nederland als één van de eersten melk die ook 's nachts geproduceerd wordt met stroom die is opgewekt door eigen zonnepanelen. Dankzij een grote accu kunnen we de stroom die onze zonnepanelen overdag opwekken 's nachts benutten.
We werken met een installatie van 840 zonnepanelen. Deze wekken overdag vaak meer stroom op dan ons bedrijf nodig heeft. De accu heeft een opslagcapaciteit van 40 kilowattuur. Volgens de leverancier besparen we minimaal 50 procent op de inkoop van (grijze) stroom. Daarnaast is het haalbaar om het nu al vaak overbelaste elektriciteitsnet te ontlasten.
Voor Zouwe Zuivel betekent de investering op het melkveebedrijf een verdere verduurzaming van de melkstroom.


6-5-2021

Het is zo ver.......Zouwe Zuivel bestaat! We zijn open. Wethouder Maks van Middelkoop verrichtte de formele opening met het doorknippen van een lint. Vervolgens tapte hij de eerste fles melk van Zouwe Zuivel. Een mooie mijlpaal voor ons als familie. We zijn graag bereid om mensen te laten proeven van de regio, van lekkere onbewerkte zuivel. Gezond, vers en duurzaam. Rechtstreeks van moeder natuur.

 

4-5-2021

Vandaag is ook de kaasautomaat geïnstalleerd. De apparatuur is nu compleet, We hebben nog een dag de tijd om de automaat te vullen met kaas, kefir, roomboter en vla. Allemaal ambachtelijk gemaakte duurzame zuivel. De producten zijn alleen met pin af te rekenen. 

 

3-5-2021

Vandaag is het zo ver. De melktap van Zouwe Zuivel is geplaatst! Donderdag 6 mei zullen we de tap officieel openen. De machine koelt en roert de melk. Dagelijks verversen we het reservoir zodat u als klant altijd een vers en smakelijk product kunt tappen. Ambachtelijke zuivel, puur natuur, rechtstreeks van de koe.

 

20-3-2021 

Nog nooit gingen onze koeien zo vroeg in het voorjaar naar buiten. Dit jaar mochten de dames al op 20 maart smullen van het malse lentegroen. Lekker voor de koe en lekker voor ons. Want melk van weidende koeien is rijk(er) aan omega 3 vetzuren en dus nog gezonder dan melk altijd al was.

De fijnproevers onder ons weten de weidemelk ook te onderscheiden aan de smaak. Vanaf 6 mei kunt u dat zelf gaan ervaren; vanaf die dag is onze melktap officieel geopend. De lancering van Zouwe Zuivel!